Komunikat - Wodociąg Publiczny Chalin

 

Komunikat - Wodociąg Publiczny Grochowalsk

 

 

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do kąpieli

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny informuje, że aktualne informacje dotyczące jakości wody przeznaczonej do kąpieli województwa kujawsko-pomorskiego znajdują się na stronie www.pwisbydgoszcz.pl , całego kraju na stronie http://sk.gis.gov.pl

 

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że na terenie powiatu lipnowskiego aktualnie (stan na 12.07.2019r.) funkcjonują 2 ogólnodostępne miejsca wykorzystywane do kąpieli:

 

Ø        Miejsce wykorzystywane do kąpieli przy ul. Plażowej w Skępem - Jezioro Skępskie Wielkie – organizator-Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe czas trwania sezonu od 5 lipca do 1 września 2019r. tylko w weekendy tj. piątek, sobota, niedziela (28 dni); organizator przeprowadził wymagane badania wody przed rozpoczęciem funkcjonowania i uzyskał pozytywną bieżącą ocenę przydatności wody do kąpieli; organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli ma obowiązek przeprowadzić kolejne badania jakości wody do kąpieli w wyznaczonych terminach tj. 24 lipca 2019r. i 22 sierpnia 2019r. oraz w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeń.

 

Ø        Miejsce wykorzystywane do kąpieli przy Polu Biwakowym w Teodorowie - Jezioro Orłowskie, gm. Wielgie – organizator – KIM Kamil Kleczkowski, 87-605 Tłuchowo, Julkowo 6 - czas trwania sezonu od 1 lipca do 30 lipca 2019r. (30 dni); organizator przeprowadził wymagane badania wody przed rozpoczęciem funkcjonowania i uzyskał pozytywną bieżącą ocenę przydatności wody do kąpieli; organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli ma obowiązek przeprowadzić kolejne badania jakości wody  do kąpieli w wyznaczonym terminie tj. 15 lipca 2019r. oraz w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeń

           

Aktualne informacje o jakości wody w wyżej wymienionych miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli znajdują się na tablicach informacyjnych w miejscach zorganizowania miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

            Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny informuje, że wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk na terenie Polski w Serwisie kąpieliskowym na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego pod adresem: https://sk.gis.gov.pl

W serwisie znajdują się aktualne informacje o funkcjonujących na terenie całego kraju kąpieliskach m. in. o lokalizacji kąpielisk, czasie trwania sezonu kąpielowego, aktualnej ocenie jakości wody w kąpieliskach, zakazie kąpieli oraz informacje o infrastrukturze (m.in.: możliwości cumowania sprzętu, miejscu na grill/ognisko, dostępności natrysków itp.).

Ponadto w serwisie kąpieliskowym organizatorzy kąpielisk wprowadzają również dodatkowe, bieżące informacje m.in.: godziny otwarcia i zamknięcia kąpieliska, temperatura wody i powietrza, rodzaj wywieszonej flagi. Daje to możliwość uzyskania przez zainteresowanych szerszych informacji o kąpielisku.

 

            Jednocześnie PPIS w Lipnie przypomina, iż ze względu na możliwość wystąpienia ujemnych skutków zdrowotnych nie należy korzystać z kąpieli w wodzie, które są mętne mają zmienioną barwę oraz ewentualnie zapach, co świadczy o silnym zakwicie glonów, a zwłaszcza sinic w zbiornikach wodnych.

 

Zmiany w organizacji i prowadzeniu nadzoru nad kąpieliskami

https://sk.gis.gov.pl/index.php/strona/content/15

 

 

Terminarz organizacji kąpielisk - nowe zasady od sezonu kąpielowego 2018 r.

https://sk.gis.gov.pl/index.php/strona/content/13

 

Z dniem 1 stycznia 2018r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) wprowadzającą zmiany w zakresie zarządzania jakością wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Powyższa ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża m. in.: Dyrektywę 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach. (wcześniejsza ustawa obowiązywała od 1 stycznia 2011r. z wyjątkiem art. 34 a, który obowiązywał już                  od 1 lipca 2010 r. i dotyczył uchwały rady gminy określającej wykaz kąpielisk na terenie gminy oraz wniosków o wpisanie kąpielisk do ewidencji przez organizatorów; art. 163c, który obowiązywał od 1 stycznia 2013 r. i dotyczył internetowego serwisu kąpieliskowego prowadzonego i aktualizowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną)

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) wprowadza następujące pojęcia:

 

 

 

 

 

 

 

 

Akty wykonawcze do ustawy [zgodnie z art.566 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) obowiązują 18 miesięcy tj. do dnia 2 VII 2019r.]

1.    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli                    (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 1602).

2.    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli                            (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 2082).

3.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. z 2011r. Nr 36, poz. 191).

 

Ponadto: ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (j. t. Dz. U z 2016r. poz. 656 ze zm.)

                i akty wykonawcze

1.       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012r. Nr 19, poz. 108)

2.       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U z 2012r., poz. 261 ze zm.) .

3.       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012r., poz. 286 ze zm.)

 

 

Obowiązki i zadania w zakresie organizacji i nadzoru nad:

Kąpieliskami

Miejscami okazjonalnie

wykorzystywanymi do kąpieli

 

Zgodnie z art. 39 w przypadku gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska,                  rada gminy może wyrazić, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego,                   zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

1. Obowiązki organizatora

 

Organizator kąpieliska jest obowiązany do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na których planuje utworzyć kąpielisko

 

Wniosek musi zawierać następujące informacje:

 

·   imię i nazwisko albo nazwę oraz adres organizatora;

·   nazwę i adres kąpieliska oraz opis granicy kąpieliska na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy kąpieliska;

·   wskazanie długości linii brzegowej kąpieliska;

·   wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie           z kąpieliska;

·   wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia kąpieliska;

·   opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych;

·   wskazanie sposobu gospodarki odpadami.

 

Do wniosku dołącza się kopię zgłoszenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 394 ust. 1 pkt 4,  wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 423 ust. 9 i informacje dotyczące planowanego kąpieliska: aktualny profil wody               w kąpielisku, status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym (czynne, nieczynne) albo wzmiankę, że wniosek dotyczy kąpieliska nowo utworzonego, ocenę jakości wody i klasyfikację wody w kąpielisku w poprzednim sezonie kąpielowym, jeżeli wniosek dotyczy istniejącego kąpieliska, udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli a także zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do kąpieliska na utworzenie kąpieliska.

 

Organizator kąpieliska sporządza profil wody w kąpielisku, aktualizuje go i przekazuje w terminie 7 dni właściwemu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta oraz Wodom Polskim a także przed otwarciem sezonu kąpielowego przekazuje nieodpłatnie Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu profil wody w kąpielisku w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem internetowego serwisu kąpieliskowego.

 

 

Organizator MOWdK jest obowiązany w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym otwarciem MOWdK, przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie MOWdK.

 

Wniosek musi zawierać następujące informacje:

 

·   imię i nazwisko albo nazwę oraz adres organizatora;

·   nazwę i adres MOWdK oraz opis granicy MOWdK na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy MOWdK;

·   wskazanie długości linii brzegowej MOWdK;

·   wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie                 z MOWdK;

·   wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia MOWdK;

·   wskazanie terminów poboru próbek wody;

·   opis infrastruktury MOWdK, w tym urządzeń sanitarnych;

·   wskazanie sposobu gospodarki odpadami

 

 

Do wniosku dołącza się zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do planowanego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli; informację, czy w poprzednich latach było w tym miejscu tworzone miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli albo kąpielisko; uzasadnienie braku potrzeby utworzenia kąpieliska.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Obowiązki organizatora cd.

 

Organizator kąpieliska po jego uruchomieniu ma również obowiązek

·     Oznakować kąpielisko tablicami informacyjnymi (zgodnie z rozporządzeniem).

·     Wykonywać  badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej:

Kontrola wewnętrzna obejmuje:

 • ustalenie do dnia 1 czerwca, w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, harmonogramu pobrania próbek wody z kąpieliska w sezonie kąpielowym. Harmonogram pobrania próbek uwzględnia terminy pobierania i analizy jednej próbki pobranej nie wcześniej                niż 10 dni przed otwarciem sezonu kąpielowego oraz nie mniej niż trzech próbek (w przypadku, gdy sezon kąpielowy nie przekracza 8 tygodni nie mniej niż dwóch próbek) w sezonie kąpielowym, w okresie funkcjonowania kąpieliska, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca

 

 • systematyczne wizualne nadzorowanie wody w kąpielisku i wody zasilającej kąpielisko pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia kąpiących się osób;

 

 • pobieranie próbek wody w kąpielisku w punktach ustalonych z właściwym PPIS;

 

 • pobieranie dodatkowych próbek wody w kąpielisku w terminie 7 dni po ustaniu krótkoterminowego zanieczyszczenia;

 

 • badanie wody z kąpieliska w zakresie i metodami referencyjnymi zgodnymi           z przepisami i w wyznaczonych laboratoriach;

 

 • dokumentowanie i niezwłoczne przekazywanie wyników badań właściwemu PPIS (w przypadku stwierdzenia: przekroczenia wymagań w dniu pozyskania wyniku badania; spełniania wymagań w terminie nie dłuższym niż 3 dni            od dnia otrzymania wyniku badania);

 

 • informowanie właściwego PPIS o wystąpieniu zmian, które mogłyby mieć wpływ na pogorszenie jakości wody w kąpielisku oraz o każdym zawieszeniu harmonogramu pobrania próbek w ramach kontroli wewnętrznej i jego przyczynach;

 

 • informowanie kąpiących się osób o jakości wody w kąpielisku i zaleceniach organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej [w dniu wydania decyzji (zakaz kąpieli) zamieszcza informację o wprowadzonym zakazie kąpieli w miejscu oznakowania kąpieliska oraz rozpowszechni tę informację za pomocą środków masowego przekazu – art. 346];

 

Ponadto organizator kąpieliska niezwłocznie zgłasza wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta zmianę posiadanych informacji zawartych w ewidencji kąpielisk.

 

W przypadku zaprzestania prowadzenia kąpieliska traci ono swój status, a organizator jest obowiązany oznakować obszar czytelną informacją o zaprzestaniu prowadzenia kąpieliska i usunąć oznakowanie tego miejsca niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia jego zamknięcia.

 

Organizator MOWdK:

·   wykonuje badanie jakości wody nie wcześniej niż 10 dni przed dniem rozpoczęcia funkcjonowania tego miejsca oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania, a także każdorazowo w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczenia wody w MOWdK;

 

·    informuje państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego o planowanym terminie wykonania badań jakości wody w MOWdK

 

·                 przekazuje, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania wyniku badania, właściwemu państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu wyniki badań, oraz informacje o wystąpieniu zmian, które mogą wpływać na pogorszenie jakości wody.

·                  

·                 niezwłocznie zgłasza wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta zmianę posiadanych informacji zawartych w ewidencji MOWdK;

·                  

Ponadto organizator MOWdK ma również obowiązek oznakować kąpielisko tablicami informacyjnymi (zgodnie z rozporządzeniem).

 

W przypadku zaprzestania prowadzenia MOWdK traci ono swój status, a organizator jest obowiązany oznakować obszar czytelną informacją o zaprzestaniu prowadzenia MOWdK i usunąć oznakowanie tego miejsca niezwłocznie, nie później niż w terminie  3 dni od dnia jego zamknięcia.

 

 

2. Zadania i obowiązki wójta, burmistrza, prezydenta miasta

KĄPIELISKA

MOWdK

 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta - na podstawie dokumentacji organizatora kąpieliska - przygotowuje projekt uchwały obejmujący wykaz planowanych kąpielisk, sporządzony po rozpatrzeniu wniosków oraz wydzielonych fragmentów wód powierzchniowych, na których planuje utworzyć kąpieliska i dla których gmina będzie organizatorem.

 

 • w przypadku stwierdzenia braków we wniosku wzywa do ich uzupełnienia            (w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania);

 

 • podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty, określając formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu uchwały, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia;

 

 • rozpatruje uwagi oraz propozycje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania;

 

 • projekt uchwały wraz z wnioskami, najpóźniej do 28 lutego (wcześniej              15 kwietnia), przekazuje do zaopiniowania Wodom Polskim właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowemu Powiatowemu lub granicznemu Inspektorowi Sanitarnemu;

 

 • do 20 maja określa w drodze uchwały rady gminy wykaz kąpielisk na terenie gminy;

 

 • po podjęciu uchwały przedstawia właściwemu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu informację (z wykazem kąpielisk) o liczbie kąpielisk i podaje przyczynę zmian w liczbie kąpielisk w porównaniu do poprzedniego sezonu kąpielowego;

 

 • prowadzi i aktualizuje ewidencję kąpielisk;

 

 • przechowuje dokumentację stanowiącą podstawę wpisu do ewidencji kąpielisk przez okres 10 lat (wcześniej pięciu lat) od dnia dokonania danego wpisu;

 

 • wpisuje kąpieliska lub aktualizuje wpis do ewidencji kąpielisk w terminie             14 dni od dnia podjęcia uchwały, 2 dni od dnia zgłoszenia przez organizatora kąpieliska zmian posiadanych informacji zawartych w ewidencji, 2 dni od dnia otrzymania od PPIS informacji o jakości wody w kąpielisku;

 

 • jest obowiązany do nieodpłatnego przekazywania informacji zawartych                w ewidencji kąpielisk na wniosek właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami (Organizator kąpieliska w dniu otrzymania decyzji o zakazie kąpieli, rozpowszechnia informację o wprowadzonym zakazie kąpieli za pomocą środków masowego przekazu ponadto zamieszcza informację   o wprowadzonym zakazie kąpieli w miejscu oznakowania kąpieliska);

 

 

 

Zgodnie z art. 39 w przypadku gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska,                  rada gminy może wyrazić, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego,                   zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta - na podstawie dokumentacji organizatora MOWdK - przygotowuje projekt w. w. uchwały

 

·   w przypadku stwierdzenia braków we wniosku wzywa do ich uzupełnienia           (w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania);

 

 

·   projekt uchwały wraz z wnioskiem (i załączonymi dokumentami), przekazuje do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowemu Powiatowemu lub Granicznemu Inspektorowi Sanitarnemu;

 

·   prowadzi i aktualizuje ewidencję MOWdK w której zamieszcza informacje zawarte w uchwałach o wyrażeniu zgód na utworzenie MOWdK i o ocenie bieżącej jakości wody w MOWdK oraz o zakazie kąpieli i zaleceniach wydanych przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego;

 

·   przechowuje dokumentację stanowiącą podstawę wpisu do ewidencji MOWdK przez okres 10 lat  od dnia dokonania danego wpisu;

 

·   wpisuje MOWdK lub aktualizuje wpis do ewidencji w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 2 dni od dnia zgłoszenia przez organizatora zmian posiadanych informacji zawartych w ewidencji, 2 dni od dnia otrzymania od PPIS informacji              o jakości wody w MOWdK;

 

·   jest obowiązany do nieodpłatnego przekazywania informacji zawartych w ewidencji MOWdK na wniosek właściciela wód właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami

 

 

3. Zadania i obowiązki Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

KĄPIELISKA

MOWdK

 

·   opiniowanie projektu uchwały dotyczącej kąpielisk, którą najpóźniej do 28 lutego (wcześniej do 15 kwietnia) otrzyma od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta;

 

·   dokonywanie, na podstawie wyników badania wody, bieżącej oceny jakości wody pod względem spełnienia wymagań określonych w przepisach;

 

·   nieodpłatne i niezwłoczne przekazywanie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji dotyczących oceny jakości wody w kąpielisku, klasyfikacji wody w kąpielisku oraz zakazu kąpieli celem zamieszczenia w ewidencji kąpielisk;

 

·   nieodpłatne i niezwłoczne przekazywanie organizatorowi kąpieliska informacji dotyczących oceny jakości wody w kąpielisku, klasyfikacji wody w kąpielisku;

 

·   przeprowadzenie kontroli urzędowej w przypadku zaistnienia sytuacji mogącej powodować pogorszenie jakości wody w kąpielisku.

 

·   w przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli wewnętrznej lub urzędowej, że woda w kąpielisku nie spełnia wymagań, w szczególności wystąpienia krótkotrwałego zanieczyszczenia lub nadmiernego zakwitu sinic,             PPIS zobowiązuje organizatora w drodze decyzji do:

-    ustalenia przyczyny zanieczyszczenia i podjęcia działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody;

-    podejmuje działania mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego i - w razie konieczności - wprowadza zakaz kąpieli w danym sezonie kąpielowym albo tymczasowy zakaz kąpieli;

-    w dniu wydania decyzji (zakaz kąpieli) zawiadamia organizatora kąpieliska                 i właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w celu niezwłocznego rozpowszechnienia informacji o wprowadzonym zakazie za pomocą środków masowego przekazu;

-    wprowadza stały zakaz kąpieli w przypadku gdy jakość wody w kąpielisku została zaklasyfikowana jako niedostateczna w 5 kolejnych sezonach kąpielowych;

 

Kontrola urzędowa obejmuje:

1.       wyznaczenie punktów pobierania próbek wody z kąpieliska do badań;

2.       pobieranie, transport i badanie próbek wody z kąpieliska metodami referencyjnymi przed sezonem oraz w przypadku zaistnienia sytuacji mogącej powodować pogorszenie jakości wody w kąpielisku;

3.       ocenę prowadzonej kontroli wewnętrznej przez organizatora;

4.       ocenę (bieżącą i sezonową) i klasyfikację (niedostateczną, dostateczną, dobrą, doskonałą) jakości wody w kąpielisku.

 

 

·   opiniowanie projektu uchwały otrzymanej od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dotyczącej organizacji MOWdK w terminie 7 dni – brak opinii w tym terminie uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej;

 

·   dokonywanie, na podstawie wyników badania wody dostarczonych przez organizatora MOWdK, bieżącej oceny jakości wody pod względem spełnienia wymagań określonych w przepisach

 

·   nieodpłatne i niezwłoczne przekazywanie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji dotyczących oceny jakości wody w MOWdK oraz zakazu kąpieli celem zamieszczenia w ewidencji MOWdK;

 

·   nieodpłatne i niezwłoczne przekazywanie organizatorowi MOWdK informacji dotyczących oceny jakości wody w MOWdK

 

·   przeprowadzenie kontroli urzędowej w przypadku zaistnienia sytuacji mogącej powodować pogorszenie jakości wody w MOWdK zgodnie z art. 344 ust.1 pkt 3: kontrola ta obejmuje wyłącznie wyznaczenie punktów pobierania próbek wody               z MOWdK do badań oraz pobieranie, transport i badanie próbek wody z tego miejsca metodami określonymi w przepisach

 

 

 

 

 

 

Informacja na temat warunków organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży

http://www.psselipno.pl/Informacjawypocz.pdf

 

 

 

Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie

wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami – 2016r.

http://www.psselipno.pl/Instrukcjasanitarna2010.pdf

 

 

 

Informacja dla powodzian

http://www.pwisbydgoszcz.pl/aktualnosci/info/info_linki_pliki/inf_%20dla_powodzian.pdf  

 

 

NUMERY INFOLINII DLA POWODZIAN

http://www.psselipno.pl/numeryinfolinii.pdf

 

wytworzył: Aneta Lewandowska

wprowadził: Aneta Lewandowska

ostatnia zmiana: 12.07.2019r.