SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

            System zarządzania jakością w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipnie to struktura organizacyjna, rozłożenie odpowiedzialności, procedury, procesy i zasoby umożliwiające właściwe zarządzanie jakością.

Zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipnie w Powiatowej Stacji  funkcjonuje system zarządzania jakością opisany w procedurach ogólnych oraz księdze jakości nadzoru i dotyczy komórek organizacyjnych:

·          realizujących zadania w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego

·          realizującego zadania w ramach stanowiska pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia

Głównym celem polityki jakości w wykonywaniu czynności kontrolnych jest realizowanie zadań zgodnie z planami pracy według znormalizowanych metod kontroli. Pozwala to na dokonywanie jednolitej i obiektywnej oceny kontrolowanych jednostek.

System jakości jest w pełni udokumentowany i wdrożony oraz poddany stałej ocenie zgodności i weryfikacji poprzez audity wewnętrzne zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności. Wymagania dotyczące różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”.

Osobą nadzorującą system jakości w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jest specjalista ds. Systemu Jakości - Ewa Cieślakiewicz.

wytworzył: Ewa Cieślakiewicz

wprowadził: Aneta Lewandowska

ostatnia zmiana: 25.11.2015