Załącznik

do Zarządzenia nr 365/2011

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

 z dnia 29 listopada 2011 r.

zm. Zarządzeniem 389/2012

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

 z dnia 11 grudnia 2012 r.

 

S  T  A  T  U  T

Powiatowej  Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej w Lipnie.

 

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lipnie zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie niniejszego Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Kujawsko – Pomorski.

 

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Lipno.

 2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat lipnowski.

 3. Obowiązująca powszechnie nazwa skrócona Powiatowej Stacji to „PSSE w Lipnie”.

 

§ 4. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

 

§ 5. 1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Lipnie, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem” – jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie.

 2. Powiatowy Inspektor jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

 

§ 6. 1. Powiatowa Stacja zapewnia obsługę Powiatowego Inspektora w zakresie realizacji jego zadań oraz realizacji podstawowych celów działalności Inspekcji Sanitarnej, do których należą:

1)      ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych; 

2)      zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

3)      kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

 2. Cele, o których mowa w ust. 1,  realizowane są w szczególności poprzez:

1)      nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

2)      prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia;

3)      prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

4)      sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówek wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

5)      nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

6)      nadzorowanie bezpieczeństwa żywności i żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością i kosmetyków;

7)      prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

8)      wykonywanie pomiarów środowiskowych;

9)      opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

10)   działalność przeciwepidemiczną:

11)   opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno – sanitarnego;

12)   wydawanie decyzji, wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

13)   przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

14)   przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym według odrębnych przepisów;

15)   inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

16)   sporządzanie sprawozdań  zgodnie z „Programem badań statystycznych statystyki publicznej”;

17)   prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, pracowniczych.

 

§ 7. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres  działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą m.in. na świadczeniu usług.

 

§ 8. 1. Powiatowa Stacja działa w oparciu o:

1)      przedsiębiorstwo prowadzone pod nazwą Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, w którego skład wchodzi komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowisko pracy działalności leczniczej:

a).  Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,

b).  Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

2)      komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowiska pracy działalności pozamedycznej:

a).  Oddział Ekonomiczny i Administracyjny,

b).  Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacji Statystyki, Ocen i Analiz,

c).  Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy,

d).  Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny

 2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji.

 

wytworzył:

wprowadził: Aneta Lewandowska

ostatnia zmiana: 27.02.2013r.