STATUS PRAWNY

Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

 

Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rządowej.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie wykonuje zadania przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipnie, będącej podmiotem leczniczym, finansowanym z budżetu państwa.

 

W rozumieniu przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - uprawnienia organu założycielskiego w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipnie posiada Wojewoda Kujawsko - Pomorski.

 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie powołuje i odwołuje Starosta Lipnowski za zgodą Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

 

W postępowaniu administracyjnym Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy jest organem wyższego stopnia w stosunku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lipnie jest zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Nr księgi rejestrowej: 04-01026

 


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lipnie działa na podstawie n. w aktów prawnych:

  1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59)
  2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.)
  3. Statutu Powiatowej stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lipnie nadanego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego Zarządzeniem Nr 365/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.

wytworzył:

wprowadził: Aneta Lewandowska

ostatnia zmiana: 06.02.2019r.