ARCHIWA

W celu przechowywania akt spraw ostatecznie załatwionych stacja prowadzi archiwum zakładowe. Działy przekazują akta do archiwum wyłącznie kompletnymi rocznikami. Do akt przekazanych archiwum dołącza się zbędne w pracy bieżącej: ewidencje, rejestry i kartoteki. Akta spraw ostatecznie załatwionych, które ze względu na swój przedmiot będą nadal potrzebne, po dokonaniu formalności przekazania do archiwum i zarejestrowaniu ich w ewidencji tego archiwum, można wypożyczać tak długo, jak długo będą one potrzebne.

Akta przechowywane w archiwum zakładowym są udostępniane do celów służbowych oraz innych celów w wyznaczonym lokalu archiwum. Wypożyczenie akt poza lokal archiwum może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach na podstawie kierownika komórki organizacyjnej, która przekazała akta do archiwum zakładowego, pracownikom tej komórki na ściśle wyznaczony okres.

Wypożyczanie akt poza Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lipnie, udostępnienie akt osobom niezatrudnionym w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipnie może odbywać się tylko po uzyskaniu zezwolenia dyrektora Stacji i w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Wypożyczane i zbywane nie mogą być akta stanowiące materiały archiwalne. Zabroniony jest też ich wywóz poza granice kraju. Zgodę na czasowy wywóz może wydać Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

Nie wypożycza się poza archiwum akt, które zostały zastrzeżone przez komórkę organizacyjną, która je przekazała oraz akt uszkodzonych i środków ewidencji.

Udostępnia się całe teczki aktowe, nie wolno wypożyczać pojedynczych akt zawartych w teczce.

Akta udostępnia pracownik archiwum zakładowego na podstawie "Karty udostępnienia akt".


wytworzył:

wprowadził: Pukropp Tomasz

ostatnia zmiana: 27.12.2007